Druki akcydensowe pod potrzeby szkół
L.p. Przeznaczenie Format
1 Umowa o pracę A4/bl. samokop.
2 Umowa o pracę dla nauczycieli A4/bl. offset
3 Umowa o dzieło A4/bl. samokop.
4 Umowa zlecenie A4/bl. samokop.
5 Rozwiązanie umowy o pracę – skrócony A4/bl. samokop. okres wypowiedzenia A4/bl. samokop.
6 Rozwiązanie umowy o pracę A4/bl. za wypowiedzeniem A4/bl. samokop.
7 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia A4/bl. samokop.
8 Wypowiedzenie warunków umowy o pracę A4/bl. samokop.
9 Lista obecności A4/bl. offset
10 Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4/bl. offset
11 Kwestion. osoby ubieg. się o zatrudnienie A4/bl. offset
12 Świadectwo pracy A4/bl. samokop.
13 Karta wynagrodzeń pracownika budżetowego A4/karton
14 Miesięczna karta ewidencji czasu pracy A4/karton
15 Roczna karta ewidencji czasu pracy A4/karton
16 Roczna karta ewidencji obecności w pracy, opak, 100 szt. A5/karton
17 Karta urlopowa A6/bl. samokop.
18 Kartoteka urlopowa A5/karton
19 Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach A5/bl. offset
20 Zaświadczenie o zarobkach A6/bl. samokop.
21 Potwierdzenie zmiany stanowiska – uposażenia A6/bl. offset
22 Rozliczenie godzin ponadwymiarowych szt.
23 Wniosek o zaliczkę A6/bl. offset
24 Rozliczenie zaliczki A6/bl. offset
25 Kartoteka do PKZP A5/karton
26 Wniosek o udzielenie pożyczki A5/bl. offset
27 Wniosek o urlop A6
28 Kasa przyjmie KP A6/bl. samokop.
29 Kasa wypłaci KW A6/bl. samokop.
30 Upoważnienie A6/bl. offset
31 Polecenie przelewu 1 + 1 A6/bl. samokop.
32 Polecenie przelewu – podatki
Polecenie przelewu – ZUS
A6/bl. samokop.
33 Polecenie przelewu do drukarek komputer. polecenie przelewu/wpłata gotówki A4, 4-odcinkowe
Polecenie przel./wpłata gotówki A4, 2-odcinkowe
Polecenie przelewu/wpłata gotówki A4, 4-odcinkowe, podatki
Polecenie przelewu/wpłata gotówki A4, 2-odcinkowe, ZUS.

A4/bl.

A4/bl.
A4/bl.
A4/bl.

34 Polecenie wyjazdu służbowego A5/bl. offset
35 Faktura VAT, uniwersalna A5 samokop.
2/3 A4 samokop.
36 Rachunek zwykły, blok A5 samokop.
A6 samokop.
37 Kwitariusz przychodowy, blok A4 samokop.
A5 samokop.
38 Arkusz spisu z natury A4/bl. samokop.
39 Zestawienie zbiorcze spisu z natury A3/bl. offset
40 Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych 2/3 A3/bl.
offset
41 Magazyn przyjmie, blok A5 samokop.
42 Magazyn wyda, blok A5 samokop.
43 Nota korygująca blok A5
samokop.
44 Nota księgowa blok A5
samokop.
45 Raport kasowy, samokopia blok A5
blok A4
46 Wezwanie do zapłaty blok 2/3A5
samokop.
47 Polecenie księgowania, blok A4/offset.
A5 samok.
48 Protok. ustal. okoliczn. wypadku przy pracy A3/szt.
49 Rejestr wypadków przy pracy, opr. karton A4
50 Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy A4/32 str.
51 Książka obiektu budowlanego A4
52 Książka obmiaru robót A4
53 Dziennik budowy – 28 kartek A4
54 Dziennik budowy – 68 kartek A4
55 Kartoteka magazynowa A5 karton
56 Kartoteka kontowo-materiałowa
ilościowo-wartościowa, K-311

A5 karton
57 Amerykanka czarna
Amerykanka kolorowa
B3
B3
58 Zamówienie A4