25. Druki uzupełniające - tok nauki
(Dane o uczniu, jego rodzinie i nauczycielu)
Symbol Przeznaczenie Format
IV/1 karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu 2/3 A4
  karta zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny A4 (4 str.)
IV/9 wypoczynek dzieci i młodzieży, karta kwalifikacyjna A4 (2 str.)
IV/18 protokół powypadkowy A4 (2 str.)
IV/19 rejestr wypadków uczniów A4
- kartoteka odpłatności za przedszkole A4
26. Druki uzupełniające - druki materiałowo-rozrachunkowe
Symbol Przeznaczenie Format
V/1 dziennik żywieniowy przedszkola A4
V/2 karta odzieżowa wychowanka (karton) A4 (2 str.)
V/3 księga materiałowa placówki wczasów A4
V/4 zapotrzebowanie żywnościowe A5 (32 k.)
V/5 księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży A5
V/9 karta wycieczki A5
27. Druki uzupełniające - organizacja
Symbol Przeznaczenie Format
Vl/1 organizacja szkoły podstawowej A3
Vl/1a przydział przedmiotów nauczania SP A3
VI/2SP organizacja szkoły podstawowej A2
VI/2LO organizacja liceum ogólnokształcącego A2
VI/5ZSZ organizacja zasadniczej szkoły zawodowej A2
VI/5SSZ organizacja średniej szkoły branżowej I stopnia A2
VI/6 organizacja szkoły specjalnej A2
VI/7 organizacja domu dziecka A3
VI/8 organizacja przedszkola A4 (4 str.)
VI/9 organizacja placówki wychowania pozaszkolnego A4 (4 str.)
Vl/13 arkusz organizacyjny bursy i internatu A5
  organizacja oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
A3
Vl/14 przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli A3
Vl/15 przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających ponad 45 nauczycieli A2
Vl/16 przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej, dla szkół zawodowych dla pracujących oraz dla studiów nauczycielskich zaocznych A2
Vl/17 zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton), wypełnia szkoła podstawowa przekazująca ucznia do innej szkoły A5
Vl/18 zawiadomienie o zameldowaniu dziecka A6
Vl/19 zawiadomienie o przyjęciu dziecka (karton), wypełniają szkoły podstawowe przyjmujące uczniów zamieszkałych w obwodach innych szkół A6
Vl/20 karta kwalifikacyjna obiektu, wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie) – DzU nr 12/97, poz. 67 A4 (4str.)
Vl/24 imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia; sporządza terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego dla odpowiednich szkół A4
Vl/25 karta oceny pracy, dokument do akt osobowych nauczyciela (rozp. MEN z 2.11.2000 r.) A4
Vl/27 arkusz organizacji poradni – dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych A4
- tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A2
- tygodniowy plan zajęć, arkusz podziału godzin w szkole A1
Inne - artykuły szkolne
L.p. Przeznaczenie Format
1 Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych A3
2 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego A4 x 2
3 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, zespołowych/indywidualnych A4 x 2
4 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania A4 x 2
5 Karnet obiadowy A6
6 Jadłospis A4
7 Książka kontroli sanitarnej A5
8 Ewidencja środków trwałych, oprawa kart. A4
9 Księga środków trwałych, oprawa kart. A4
10 Pracownicza książka zdrowia A6
11 Teczka akt osobowych, A4 opr. tw.
opr. kart.
12 Teczka do podpisu, A4 (20 kartek) opr. tw.
13 Zaświadczenie, że jest uczniem A6 off
14 Zaświadczenie, że jest pracownikiem A6 off
15 Pocztowa księga nadawcza -