Dzienniki
Symbol Przeznaczenie Format
I/1 dziennik zajęć przedszkola (tw. opr.) A4
Na zamówienie dostępne dzienniki zajęć przedszkola innych wydawnictw,
np. „MAC”, „Edulex”
I/2 dziennik lekc. dla klas I-III szkoły podstaw. - układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (tw. opr.) A4
(228 str.)
l/2a dziennik lekc. edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej A4
(132 str.)
Na zamówienie dostępne dzienniki zajęć zintegrowanych kl. I-III SP innych wydawnictw,
np. „MAC”, „Edulex”
I/3 (8-godzinny) I/3 (11-godzinny) I/3 (8-godzinny) 6-cio dniowy dziennik lekc. dla klas IV-VIII szkół podst, wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas liceów ogólnokszt. oraz szkół zawodowych, wszystkich typów, w których prakt. nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły (tw. opr.)
A4
Na zamówienie dostępne dzienniki I/3 wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych wydawnictwa „Edulex”
  dziennik zajęć szkoły stacjonarnej (dawny dziennik szkoły zawodowej – zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla dorosłych) A4
I/5 dziennik zajęć (dawny dziennik zajęć wychowawczych) – zmiana nazwy
A4
I/6 dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4
- dziennik innych zajęć A4
I/7 dziennik zajęć szkoły zaocznej (z listami obecności – podpisy słuchaczy) A4
I/7 dziennik szkoły zaocznej (stary) A4
I/8 dziennik biblioteki szkolnej A4
I/9 dziennik placówki wypoczynku A5
I/10 dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa), dla planowania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieki w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych A4
I/31 dziennik internatu A4
I/14 księga ewidencji dzieci dla szkół podstawowych A4
I/15 księga uczniów-słuchaczy A4
- dziennik lekcyjny szkoły branżowej A4
- dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4
- dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4
- dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupy A4
- dziennik zajęć dydaktyczno- wyrównaw. i specjalistycznych A4
- dziennik indywidualnego nauczania A4
- dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4/112
tw. opr.
- dziennik zajęć logoped. i korekcyjno-kompensacyjnych A4
- dziennik logopedy wydawnictwo Harmonia A4
dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego (tw. oprawa) A4
KARCIANY dziennik zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów, tzw. karciany (miękka oprawa) A4
- dziennik wychowawcy A4
- zeszyt kontaktów z rodzicami A5 (32 str.)
- osiągnięcia edukacyjne ucznia klasy.... A4 (2 str.)
- karta indywidualnych potrzeb ucznia A4 (4 str.)
- zeszyt obserwacji A4
- dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania GRUPY (miękka oprawa) A4 (36 str.)
- dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania (miękka oprawa) A4 (28 str.)
- dziennik nauczyciela wspomagającego A4 (64 str.)
- dziennik zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej A4