Dzienniki
Symbol Przeznaczenie Format
I/1 dziennik zajęć przedszkola (tw. opr.) A4
Na zamówienie dostępne dzienniki zajęć przedszkola innych wydawnictw,
np. „MAC”, „WSiP”, „JUKA”
I/2 dziennik lekc. dla klas I-III szkoły podstaw. - układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia (tw. opr.) A4
(228 str.)
l/2a dziennik lekc. edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej A4
(132 str.)
Na zamówienie dostępne dzienniki zajęć zintegrowanych kl. I-III SP innych wydawnictw,
np. „JUKA”, „MAC”, „WSiP”
I/3 (8-godzinny)
1/3 (11-godzinny)
dziennik lekc. dla klas IV-VI szkół podst, wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas liceów ogólnokszt. oraz szkół zawód, wszystkich typów, w których prakt. nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły (tw. opr.) A4
Na zamówienie dostępne dzienniki I/3 wszystkich klas gimnazjów
I/4 dziennik lekc. dla szkół zawód, wszystkich typów, w których prakt. nauka zawodu odbywa się poza terenem szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonarnych dla dorosłych (tw. opr.) A4
I/5 dziennik zajęć wychowawczych A4
I/6 dziennik zajęć dodatkowych i kursów A4
- dziennik innych zajęć A4
I/7 dziennik szkoły zaocznej A4
I/8 dziennik biblioteki szkolnej A4
I/9 dziennik placówki wypoczynku A5
I/10 dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa), dla planowania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieki w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych A4
I/31 dziennik internatu A4
I/14 NOWA księga ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat; dla szkół podstawowych i gimnazjów A4
I/15 NOWA księga uczniów dla wszystkich typów szkół A4
- dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych A4
- dziennik zajęć zespołu korekcyjnowyrównawczego A4
- dziennik zajęć rewalidacyjnowychowawczych grupy A4
- dziennik zajęć dydaktycznowyrównaw. i specjalistycznych A4
- dziennik indywidualnego nauczania A4
dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4/112
tw. opr.
- dziennik zajęć logoped. i korekcyjno-kompensacyjnych A4
- dziennik logopedy wydawnictwo Harmonia A4
dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego (tw. oprawa) A4
KARCIANY dziennik zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów, tzw. karciany (miękka oprawa) A4
- dziennik wychowawcy A4
- zeszyt kontaktów z rodzicami A5 (32 str.)
- osiągnięcia edukacyjne ucznia klasy.... A4 (2 str.)
- karta indywidualnych potrzeb ucznia A4 (4 str.)