Język Polski 70 x 100

HISTORIA LITERATURY
L.p. Nazwa  
1 Świat starożytny
2 Średniowiecze
3 Renesans
4 Barok
5 Oświecenie
6 Romantyzm
7 Pozytywizm
8 Młoda Polska
9 Dwudziestolecie międzywojenne
10 Literatura współczesna 1945-2000
11 Epoki i prądy w literaturze
GRAMATYKA
L.p. Nazwa  
1 Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek
2 Części mowy, podział rzeczowników, przypadki
3 Części zdania, rodzaje podmiotów, orzeczeń
4 Rodzaje dopełnień, okoliczników, przydawek
5 Odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika
6 Podział zaimków, odmiana zaimków
7 Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań
8 Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki
9 Tworz. wyrazów pochodnych, rodz. formatów, w. złożone
10 Rodzaje i źródło zapożyczeń
ORTOGRAFIA
L.p. Nazwa  
1 Pisownia wielką i małą literą
2 Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
3 Pisownia wyrazów z „u” i „ó”
4 Pisownia wyrazów z „ch” i „h”
5 Pisownia z cząstką „by”
6 Pisownia z partykułą „nie”
INTERPUNKCJA
L.p. Nazwa  
1 Przecinek
2 Kropka, dwukropek, wielokropek
3 Średnik, cudzysłów, nawias, myślnik, wykrzyknik, znak zapytania